Reklamačný poriadok

Kategórie
 
 
 
 
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu [On Board Music]

Reklamačný poriadok prevádzkovateľa internetového obchodu

on-board.sk pre kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom

elektronického obchodu


(www.on-board.sk)

 

1. Všeobecné ustanovenia.


1.1 Reklamačný poriadok je dokument vymedzujúci základné záručné podmienky a pravidlá pre reklamovanie tovaru, vymedzuje vzťahy a pravidlá pre záručné a prípadne pozáručné opravy tovaru.

Reklamačný poriadok rešpektuje platné zákony Slovenskej republiky a to:

Zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

Zákon č.250/2007 o Ochrane spotrebiteľa

Zákon č. 22/2004 o Elektronickom obchode

Občiansky zákonník

Reklamačný poriadok tvorí súčasť obchodných podmienok.

 

1.2 Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú so spotrebiteľom. Začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Spotrebiteľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuju výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.
Spotrebiteľ je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) a informovať prevádzkovateľa o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú prevádzkovateľom akceptované.
Práva a povinnosti spotrebiteľa sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z.
Reklamáciu tovaru môže spotrebiteľ uplatniť odoslaním na adresu prevádzkovateľa: On Board Music s.r.o.,Robert Hubek, Pri Tureckom kopci 1117, 90046 Most pri Bratislave, pokiaľ nie je na záručnom liste uvedená iná adresa servisného strediska.
1.3 V prípade reklamácie zašle spotrebiteľ reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti, alebo adresu servisného strediska. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje spotrebiteľa - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail.
1.4 Prevádzkovateľ  zašle spotrebiteľovi  po prijatí reklamácie obratom reklamačný protokol listovou zásielkou prípadne e-mailom, kde uvedie vadu tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži spotrebiteľovi ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru. Reklamačné konanie na tovar začína dňom, kedy spotrebiteľ doručí reklamovaný tovar vrátane príslušenstva poštou alebo osobne.
1.5 Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.
1.6 V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má spotrebiteľ právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí prevádzkovateľ spotrebiteľovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu. V prípade, že spotrebiteľ nesúhlasí s výmenou tovaru za iný typ , bude mu kúpna cena vrátená do 7 dní od písomnej  alebo ústnej dohody na nim uvedený bankový účet.
1.7 O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky/e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. zaslaný spolu s tovarom doklad o vybavení reklamácie.
1.8 Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.
Riešenie reklamácií sa riadi REKLAMAČNÝM PORIADKOM, ktorý je súčasťou obchodných podmienok a je uverejnený na stránke Reklamácie

2. Odstúpenie od zmluvy

2.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.
102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

2.2 Odstúpenie od zmluvy kupujúci oznámi prevádzkovateľovi vyplnením a odoslaním STORNO/VÝMENNÉHO/REKLAMAČNÉHO FORMULÁRAFormulár kupujúci nájde v internetovom obchode časti "Informácie" Formulár je potrebné zaslať poštou spolu s vráteným tovarom alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od obdržania ohlásenia. 

 

2.3 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby. Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:

  • nepoužívaný
  • nepoškodený
  • kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)
  • spolu s dokladom o kúpe
  • podľa možnosti v pôvodnom obale

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 14 dní od obdržania odstúpenia od zmuvy, avšak až po prevzatí vráteného tovaru v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci prevádzkovateľovi náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. 

Tovar zašlite späť na adresu: On Board Music s.r.o.,Robert Hubek, Pri Tureckom kopci 1117, 90046 Most pri Bratislave

2.4 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť
od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
- predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov.

 

2.5 Kupujúci pri odstúpení od zmluvy spolu s tovarom zašle originálny doklad (faktúru) a STORNO/VÝMENNÝ/REKLAMAČNÝ FORMULÁR.  Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame tovar poistiť. Prepravné náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.

 

 2.6 Prevádzkovateľ je oprávnený stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy:

  • ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.),
  • objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a prevádzkovateľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení,
  • ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.
  • ak má podozrenie, že ide o poškodzovanie prevádzkovateľa zo strany kupujúceho, a to najmä úmyselným bezdôvodným a neoznámeným nepreberaním zásielok, ako aj iných dôvodov, ktoré zapríčinili z neplnenia si záväzkov zo strany kupujúceho prevádzkovateľovi akúkoľvek finančnú škodu.

2.7 O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené najneskôt do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak. 

 

2.8 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v tomto odseku Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.

- oneskorené dodanie tovaru nedbanlivosťou kupujúceho

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

3. Odstránenie závady


3.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť a ak si vybavenie jeho reklamácie nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenie alebo vyžiadanie odborného posúdenia, má kupujúci právo, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie prípadne záručný servis bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil prevádzkovateľovi včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie alebo pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal kupujúci.

3.2 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie odstrániť. Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujú nemôže pre opätovný výskyt tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať.Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

3.3 Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.
Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má zákazník právo požadovať výmenu tovaru za nový, bezchybný tovar, prípadne prevádzkovateľ môže so súhlasom zákazníka nahradiť vadný tovar iným obdobným tovarom s porovnateľnými technickými parametrami.
V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.
Zákazník môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že reklamovaný tovar vykázal trikrát tú istú vadu


4. Záverečné ustanovenia


4.1 Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

4.2 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky.

4.3 Prevádzkovateľ internetového obchodu www.on-board.sk, si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.

Reklamačný poriadok je v platnosti od 6.3.2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia